Blogi

Kokoomuksen Raassina kannattaa alaikäisten avioliittojen kieltämistä

Perjantai 29.6.2018 klo 14.36 - Sari Raassina

Tiedote 29.6.2018

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomuksen Raassina kannattaa alaikäisten avioliittojen kieltämistä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina tukee oikeusministeri Häkkäsen esitystä kieltää alaikäisten avioliittojen solmiminen Suomessa. Nykyisin alle 18-vuotias voi saada luvan avioitumiseen oikeusministerin luvalla.

- Avioliitto on kahden aikuisen ihmisen välinen vapaasta tahdosta solmittava liitto. Mielestäni lapsi ei voi tehdä tällaista päätöstä, vaan avioliiton solmiminen tulee jättää täysi-ikäisten asiaksi. Pidän tämän johdosta kannatettavana esitystä poistaa lainsäädännöstämme lapsien avioitumisen Suomessa, toteaa Raassina.

Oikeusministeriön tänään julkistamassa arviomuistiossa on arvioitu kansallista avioliittolupahakemusmenettelyä ja alaikäisten avioliittoa laajemmin. Oikeusministeri Häkkänen on kertonut esittävänsä alaikäisten avioliiton poikkeuslupamenettelyn poistamista lainsäädännöstä. Tämän lisäksi muistiossa arvioidaan alaikäisten solmimien avioliittojen tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä.

- Lapsien tulee antaa olla lapsia täysi-ikäisyyteen asti. Meidän tulee suojata alaikäisiä mahdollisuuksilta painostaa heitä avioliiton solmimiseen, tämä tulee jättää täysi-ikäisenä vapaasta tahdosta tapahtuvaksi. Pidän tärkeänä, että alaikäisten avioliittojen tunnustamisen edellytyksiä on myös arvioitu. Suomessa tapahtuvan avioitumismahdollisuuden poistaminen alaikäisiltä on tärkeä, erityisesti tyttöjen asemaa parantava ihmisoikeusteko, Raassina linjaa.

 

Lisätiedot

Sari Raassina, 09 432 3130

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: alaikäisten avioliitot, lasten oikeudet, nuorten oikeudet,

Lakialoitteeni laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain muuttamisesta

Torstai 28.6.2018 klo 14.45 - Sari Rassina

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin säännös, jonka mukaan tiettyjen henkilöryhmien tutkiminen tai hoitaminen olisi sallittua vain terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että muut kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa.

Lakialoitteen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta rajaamalla vakavien sairauksien hoito ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöille. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, ettei potilas jäisi vakavissa sairauksissa ilman lääketieteellistä taudinmääritystä tai mahdollisuutta siihen. Lakialoitteella ei ole tarkoitus rajoittaa vaihtoehtohoitojen tarjoajien toimintaa muiden vähemmän vaarallisten tautien ja sairauksien hoitamisen osalta. 

 

PERUSTELUT

Viralliseen terveydenhoitoon kuulumattomien hoitojen tarjonta, markkinointi ja käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tarpeesta hoitomenetelmien antajien valvontaan on keskustelu pitkään. Hoitomenetelmien antajilta puuttuu kyky tunnistaa akuuttia lääketieteellistä hoitoa vaativat sairaudet, mikä saattaa johtaa asiakkaan terveyden vakavaan vaarantumiseen. Vaihtoehtohoitojen valvonnan puutteellisuus ja tästä seuraava potilaan oikeusturvan heikentyminen ovat selkeitä ongelmia.

Suomessa ei tällä hetkellä ole vaihtoehtohoitoja ja niiden harjoittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua. Lakialoitteella on tarkoitus edistää lain tavoitteen toteutumista säätämällä vaikeiden sairauksien hoitaminen ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua varmistamalla, että laissa tarkoitetulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus ja muu riittävä ammatillinen pätevyys, järjestämällä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta terveyden- ja sairaanhoidossa sekä helpottamalla ammatillisesti perusteltua terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Näin ollen lakialoitteessa ehdotetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin lisättäväksi terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttäviä potilasryhmiä ja sairauksia koskeva 4 b luku. Luku sisältää säännöksen oikeudesta tutkia ja hoitaa eräitä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia potilasryhmiä ja vaikeimpia sairauksia. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on parantaa yleistä potilasturvallisuutta luomalla säännökset siitä, mitä potilasryhmiä voisivat hoitaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja minkä sairauksien hoitoon vaihtoehtohoitojen antajat voisivat osallistua ainoastaan yhdessä laillistetun lääkärin kanssa.

 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

1.

Laki

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994) uusi 4 b luku seuraavasti:

4 b luku

Terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta ja hoitoa edellyttävät potilasryhmät ja sairaudet

23 f §

Oikeus tutkia ja hoitaa eräitä potilasryhmiä ja sairauksia

Oikeus tutkia tai hoitaa henkilöitä on sallittu ainoastaan tämän lain 2 §:ssä tarkoitetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille silloin kun:

1)      täysi-ikäinen henkilö ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan;

2)      alaikäisellä ei ole hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa suostumusta tutkimukseen tai hoitoon;

3)      tutkimukseen tai hoitoon sisältyy hypnoosia; tai

4)      potilasturvallisuus edellyttää muusta erityisestä, henkilön sairauteen tai hoitomuotoon liittyvästä syystä terveydenhuollon ammattihenkilön tutkimusta tai hoitoa.

Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa henkilöä, joka on raskaana tai jolle on tehty elinsiirto, taikka hoitaa syöpää, diabetesta, epilepsiaa, vakavaa mielenterveyden häiriötä, mielisairautta, dementiaa tai muuta näihin verrattavaa vakavaa sairautta taikka tartuntatautilaissa säädettyä yleisvaarallista tartuntatautia, ellei tutkimusta ja hoitoa toteuteta yhteistyössä lääkärin kanssa.

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  .

 

Helsingissä 28.6.2018

Sari Raassina kok.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uskomushoidot, terveydenhoito, puoskarilaki,